Kgaka yeo e beetšego mae a gauta | Nal'ibali
Home | Content | Kgaka yeo e beetšego mae a gauta

Written stories

Kgaka yeo e beetšego mae a gauta

Kgale go ile gwa ba le monna wa go hloka a bitšwa Mzi.

“Bana ba swerwe ke tlala, gomme ga re na tšhelete ya go reka dijo,” a realo mosadi wa gagwe, Pumla.

“Naa re tla dira bjang?” “Ke tla ya go tsoma,” a realo Mzi. “Ge nka swara kgaka, gona re tla ba le dijo tša bose.”

O ile a leba nageng a swere seragamabje le maswikana.

Ka pejana a kopana le kgaka ya go nona e le ka gare ga mabjang a matelele…