Home | Content | Kgaka e neng e behela mahe a kgauta

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Kgaka e neng e behela mahe a kgauta

Kgalekgale ho ne ho ena le monna ya futsanehileng haholo ya neng a bitswa Mzi.

“Bana ba lapile, mme ha re na tjhelete ya ho reka dijo,” ha omana mosadi wa hae, Pumla. “Re tlilo etsa jwang?”

“Ke tla ya tsoma,” ha rialo Mzi. “Ha nka fumana kgaka e le nngwe feela, re tla ba le dijo tse monate.”

Yaba o a tsamaya o ya naheng a nkile seqha sa hae le majwe a manyane.

Hang a kopana le kgaka e nonneng sebakeng se bulehileng ka hara jwang bo bolelele…