Kgaka e neng e behela mahe a kgauta | Nal'ibali
Home | Content | Kgaka e neng e behela mahe a kgauta

Kgaka e neng e behela mahe a kgauta

Kgalekgale ho ne ho ena le monna ya futsanehileng haholo ya neng a bitswa Mzi.

“Bana ba lapile, mme ha re na tjhelete ya ho reka dijo,” ha omana mosadi wa hae, Pumla. “Re tlilo etsa jwang?”

“Ke tla ya tsoma,” ha rialo Mzi. “Ha nka fumana kgaka e le nngwe feela, re tla ba le dijo tse monate.”

Yaba o a tsamaya o ya naheng a nkile seqha sa hae le majwe a manyane.

Hang a kopana le kgaka e nonneng sebakeng se bulehileng ka hara jwang bo bolelele…