Home | Content | Impangele eyayizalela amaqanda egolide

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Impangele eyayizalela amaqanda egolide

Kwesukasukela, kwakukhona indoda eyayimpofu kakhulu eyayibizwa ngoMzi.

“Izingane zilambile, asinayo imali yokuthenga ukudla,” kukhala inkosikazi, uPhumla. “Sizokwenzenjani?”

“Ngizoyozingela,” kusho uMzi. “Uma ngibamba impangele, sizodla kamnandi.”

Washo ephuma eya ehlathini nesihlilingi sakhe namatshe amancane.

Emva kwesikhashana nje wahlangana nempangele ekhuluphele endaweni evulekile esikhotheni…