Home | Content | Impangele eyayizalela amaqanda egolide

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Impangele eyayizalela amaqanda egolide

Kudala-dala kwakukho indoda eyayihlupheka kakhulu egama layo yayinguMzi.

“Abantwana balambile, kwaye asinamali yokuthenga ukutya,” walilisela ngelitshoyo umfazi wakhe uPumla.

“Siza kwenza njani?” “Ndiza kuya kuzingela,” utshilo uMzi.

“Ukuba ndinokubamba impangele, siza kuba nokutya okumnandi.”

Watsho ehamba esiya ethafeni, ephethe isilingi sakhe namatyana amancinane.

Kungekudala wahlangana nempangele etyebileyo kwindawo elibala ephakathi kwengca ende…