Uphi Gogo?

Written stories

Uphi Gogo?

Author

Ibhalwe nguRobert Muponde

Illustrator

Imidvwebo idvwetjwe nguElizabeth Sparg

Ngale linye lilanga ekuseni kakhulu Duma wanconcotsa emnyango waGogo wakhe.

Namuhla bekulilanga lekutalwa laDuma futsi Gogo bekamkoloshele sigcoko ngensontfo lebovu kusipho.

Duma wajabula kakhulu. Imphisi lete umusa yavula umnyango.

“Ungubani wena? Uphi Gogo?” kwabuta Duma.

“NginguChidhange, umnakabogogo wakho,” yasinata imphisi.

“Ngabaleka kadzeni ngesikhatsi angibita ngekutsi ngilisela futsi ngisilwane lesiphila ngetilwane letibolile.

Ngibuyile ngitomkhombisa kutsi angisiko konkhe loko.

“Uphi Gogo?” Duma wabuta futsi. Bekachachatela.

“Ulapha. Futsi akekho lapha,” kwasho Chidhange, ashikisha sisu sakhe lesigcwele.

Chidhange wabhodla. Wabhodla insontfo lenyenti lebovu.

“Hhayi cha!” kwacabanga Duma. “Sewumdlile Gogo!”

Wabaleka wangena ehlatsini emvakwendlu yaGogo.

Chidhange wamcosha ngemuva. Duma bekesaba kakhulu.

“Kodvwa Gogo ulapha! Ushisa tjani lobudzala nemacembe.”

 

Ngesikhatsi Chidhange abona Gogo, watfuka kakhulu, wagijima wacondza ekhatsi emlilweni.

“Imphisi lesilima kangaka,” kwahleka Gogo.

Chidhange wente liphutsa ngesipho saDuma, lebesifihlwe ngaphansi kwetingubo, tekulala wacabanga kutsi nguGogo.

Nyalo sisu sakhe besesigcwele insontfo nalapha ngemuva kubuhlungu kakhulu. Wagijima wabaleka wangaphindze wabonwa futsi.

 

Kwekutijabulisa kwakaNal’ibali

Imibono lokungakhulunywa ngayo

Kube bewunguDumi, botawenta njani ngesikhatsi imphisi ivula emnyango? Uma ngabe bewungasusa lemphisi njengemlingisi ngusiphi silwane bowungasikhetsa futsi bewungasikhetselani? Ucabanga kutsi kulungile kutsi timphisi etindzabeni tihlale njalo tikhonjiswa njengetilwane letite umusa?

Lokubukwako

Dvweba noma penda sitfombe ukhombise lencenye yalendzaba: Ngesikhatsi Chidhange abona Gogo, watfuka kakhulu, wagijima wacondza ekhatsi emlilweni. Kopela lamagama ekhasini lelehlukile lelihlobile bese uwanamatsisela ngentasi

Kufundza

Cabanga ngaloko lokwenteke kulendzaba bese uphendvula lemibuto. Buka imininingwane lekulendzaba letakusita.  Chidhange ubuyele kukhombisa sisi wakhe bekangasilo lisela noma-ke tilwane letifile. (Sidlatilwane letifile silwane lesidla tilwane letifile). Ucabanga kutsi Chidhange bekalisela noma sidlatilwane letifile? Niketa tizatfu tembono wakho. Chidhange bekacamba emanga yini ngaloko lakusho ngaGogo, Ulapha. Futsi akekho lapha.”? Ucabanga kutsi bekasho kutsini? Bewutawutiva unjani uma ngabe wahamba wayovakashela lilunga lemndeni watfola kutsi imphisi lenelunya ikuvulela umnyango?

Kubhala

Ngutiphi letinye tintfo lebetingadliwa yimphisi kunabogogo nensondvo? Bhala “luhlu lwetintfo letitawutsengwa” loluphawuliwe lwaChidhange. 

Kulingisa

Bhala lenye indzaba ngaChidhange. Kulendzaba, khombise kutsi ufundze sifundvo kuloko lokwenteke ku-Uphi Gogo?