Thutlwa le phukubje | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Thutlwa le phukubje

Thutlwa le phukubje

Author

Nicky Webb

Illustrator

Simphiwe Mangole

Translator

Mpho Masipa

Kgale go ile gwa ba le thutlwa le phukubje ya ditsebe tša mankgagane gomme e le bagwera ba makgonthe. Bobedi bja bona ba be ba kgona go utswa kudu gape ba fetša nako ye ntši ba dira bobe.

Ka letšatši le lengwe Phukubje o be a swerwe ke tlala. “Etla, mogwera,” a realo go Thutlwa. “A re tshele noka re ye go utswa dijo tše dingwe polaseng yela.”

“Ke kgopolo ye botse!” a realo thutlwa a itatswa melomo. “Ke duma legapu la bose.”

Thutlwa le phukubje ba tshela noka. Phukubje ya itshwareletša molaleng o motelele wa thutlwa ka maatla ka ge e sa tsebe go rutha.

Ka mošola wa noka, phukubje ya bohlale ya phula lešoba legoreng la polasa ka meno a yona a bogale. Gomme phukubje le thutlwa ba šwahla legora ba utswa dijo ka mošola. Phukubje e utswitše mae a mahlano sekgotleng sa kgogo gomme thutlwa ya sohla temo ya lethese. Thutlwa ya re e sa thoma ka legapu la bose ke ge phukubje e emišetsa nko lefaufaung gomme ya goeletša.

“Ššššš,” a realo thutlwa a tshwela phukubje ka diripana tša legapu.

“O ra goreng, ‘ššššš’?” gwa botšiša phukubje e iphumula maledu. “Ka mehla ge ke fetša goja ke a opela. Ke setlwaedi sa ka.”

“Gona, nkemele ke fetše legapu la ka,” a realo thutlwa. “Go sego bjalo rapolasa o tlo go kwa gomme a tla fa a re koba.”

Phukubje e be e lapišitšwe ke go ema. Ya emišetša nko ya yona lefaufaung gape gomme ya thoma go opela, “Owoooooooo!”

Rapolasa o be a eja dijo tša matena ge a ekwa phukubje e lla. O kitimetše ka ntle ka patla ya gagwe ye kgolo. Phukubje ya mmona a etla gomme, ka ge e na le lebelo, ya tšwa ka lešoba la legora, ya sobelela pele rapolasa a e bona.

Thutlwa wa batho, ka lehlakoreng le lengwe, o be a phatlaladitše maoto a pele a ipshina ka go feleletša legapu. O rile go bona rapolasa a etla, a leka go emelela gore a tšhabe, efela a kgolega a wela fase.

“O se ke wa tsoga o nkutsweditše!” a goeletša rapolasa, a betha thutlwa ka patla ya gagwe.

Mafelelong ge thutlwa a kgonne go tšhaba, ke ge a rurugile mmele ohle gomme a befeletšwe phukubje. E ile ya kolakoletša e eya nokeng fao phukubje e bego e robetše gona ka tlase ga sethokgwa.

“O mogwera o mongwe!” thutlwa ya hlaba lešata, e tsoša phukubje. “Ke leboga go opela ga gago ka gobane ke bethilwe go feta.”

“O se befelwe,” a realo phukubje. “Ke go boditše gore ka mehla ge ke fetša dijo ke a opela. Bjale a re tshele noka re boele gae.”

Phukubje a itshwareletša molaleng wa thutlwa gomme ya tsena ka gare ga noka gore e putle. Thutlwa ya re go fihla fao noka e išago fase kudu ya re, “Ke ya go hlapa bjale. Ke a swa ebile ga ke ipshine morago ga go bethwa.”

“O ka se ke!” a realo phukubje a lebeletše thutlwa ebile a tomotše mahlo. “Ge o ka sobelela ka meetseng ke tlo nwelela! Ga ke kgone go rutha!”

“Efela ke swanetše go hlapa,” a realo thutlwa. “Ke setlwaedi sa ka.” Gomme thutlwa a sobelela ka meetseng. Phukubje ya tseremetša le go ragaraga ka marofa a yona.

“Thuša! Thuša! Ke a nwelela!” phukubje ya lla.

Thutlwa o be a befedišitšwe ke go bethwa ga yona, efela a kwela phukubje bohloko ge a phaphasela ka meetseng. Phukubje e be e le mogwera wa gagwe. Thutlwa ya tsenya hlogo ka meetseng gomme ya e diriša go nametša phukubje molaleng wa yona. Phukubje ya gohlola le go kgamega gomme ya itshwareletša ka maatla molaleng wa thutlwa.

Ge ba fihla ka mošola wa noka, phukubje a nagana ka seo a se dirilego mogwera wa gagwe. “Thutlwa?” a realo ka lentšu la tlase.

“Ee, Phukubje,” gwa fetola thutlwa.

“O ntshwarele ka fao ke go swerego ka gona. Ke a bona gore se o ntirilego sona ke ka lebaka la gore o be o lefeletša bobe bjo ke go dirilego bjona,” a realo Phukubje.

Thutlwa a dumela ka hlogo. “Go bjalo,” a realo. “Ke be ke itefeletša.”

“Ntshwarele,” a realo phukubje.

Gomme, phukubje le thutlwa di ithutile gore o swanetše go swara ba bangwe ka fao o nyakago go swarwa ka gona, gomme go tloga letšatšing leo, ba dira bjalo. Gomme, le lehono e sa le bagwera ba makgonthe.

E ba le boitlhamelo!

Morago ga go bala Thutlwa le phukubje, bolela le bana ba gago ka ga ka fao ba ratago go swarwa ke bagwera ba bona ka gona gomme o diriše ditšhišinyo tša bona go ngwala lenaneo mmogo la go bitšwa, ditsela tše 10 tša go ba mogwera wa mmakgonthe.