Home | Story Library | Multilingual stories | Thuhlo le mopheme

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Thuhlo le mopheme

Author

Nicky Webb

Illustrator

Simphiwe Mangole

Translator

Hilda Mohale

Mehleng ya kgalekgale ho ne ho ena le thuhlo le mopheme o ditsebe tsa mankgane, mme e ne e le metswalle e meholo. Bobedi ba bona ba ne ba tseba ho utswa mme ba dula ba le mmoho ba etsa dintho tse tswileng tseleng.

Ka tsatsi le leng Mopheme o ne a ikutlwa a lapile. “Tloo, motswalle wa ka,” a rialo ho Thuhlo. “Ha re tshele noka mme re ilo utswa dijo polasing e ka nqane.”

“Ke monahano o motle!” ha rialo thuhlo, a itatswa melomo. “Ke utlwa ke lakatsa lehapu le monate.”

Thuhlo le mopheme ba tshela noka. Mopheme a itshwareletsa ka thata molaleng o molelele wa thuhlo hobane o ne a sa tsebe ho sesa.

Ka nqane ho noka, mopheme ya masene a etsa lesoba terateng ya rapolasi ka meno a hae a bohale. Yaba mopheme le thuhlo ba itshunya lesobeng la terata ka lenyele ho ya utswa dijo ka nqane. Mopheme a utswa mahe a mahlano serobeng sa dikgoho mme thuhlo a hlafuna lethisi e neng e le nngwe. Thuhlo o ne a qala ho ja lehapu le tletseng metsi a monate ha mopheme a phahamisa nko ya hae a ngaya haholo.

“Shhhhh,” ha hweshetsa thuhlo a tshwela dikotwana tsa lehapu hodima mopheme.

“O bolelang ha o re, ‘shhhhh’?” ha botsa mopheme a itlhakola molomo. “Kamehla ke a bina ha ke qetile ho ja. Ke moetlo wa ka.”

“Ho lokile, nkemele le nna ke qete lehapu la ka,” thuhlo a nna a hlafuna. “Ho seng jwalo rapolasi o tla o utlwa mme a tla ho re lelekisa.”

Mopheme o ne a kgathetse ke ho ema. A nyolla nko ya hae moyeng hape mme a qalella ho bina, “Owoooooooo!”

Rapolasi o ne a ntse a eja dijo tsa motsheare ha a utlwa morpheme o ngaya. A mathela ka ntle a tshwere molamu wa hae o moholo. Mopheme a mmona a etla, mme, ka potlako e kgolo, a monyoha lesobeng la terata mme a baleha pele rapolasi a mmona.

Thuhlo wa batho, ka nqena, o ne a eme a takaladitse ka maoto a ka pele a leka ho natefelwa ke sekotwana sa ho qetela sa lehapu. Ha a bona rapolasi a etla, a leka ho ema ka maoto a balehe, empa maoto a hae a fasahana mme a wela fatshe.

“O se ke wa hlola, le kgale, o nkutswetsa hape!” ha omana rapolasi, a otla thuhlo ka molamu wa hae.

Qetellong ha thuhlo a kgona ho baleha, o ne a ruruhile mmeleng kaofela mme a halefetse mopheme haholo. A qhiletsa ho tshela noka moo mopheme a neng a eme a hemesela teng ka tlasa sefate.

“O mofuta wa motswalle hle!” ha omana thuhlo, a tsosa mopheme. “Ke leboha ho bina ha hao ho entseng hore ke otluwe ho fihlela ke eba botsho le botala.”

“O se ke wa halefa,” ha rialo mopheme. “Ke o bolelletse hore kamehla ke a bina ha ke qeta ho ja. Jwale ha re tshele noka re kgutlele hae.”

Mopheme a itshwareletsa molaleng wa thuhlo mme thuhlo a sesa ka hara noka. Ha thuhlo a fihla moo ho tebileng haholo ka hara noka, a re ho mopheme, “Ke tlilo tola jwale. Kamora ho otlwa hakana ke ikutlwa ke tjhesa ke kgathatsehile.”

“O se ke wa etsa jwalo!” ha rialo mopheme, a tonetse thuhlo mahlo a tshohile haholo. “Ha o ka qwela metsing, ke tla kgangwa ke metsi! Ha ke tsebe ho sesa!”

“Empa ke tshwanetse ho tola,” ha rialo thuhlo. “Ke moetlo wa ka.” Ha a rialo, thuhlo a qwela ka tlasa metsi. Mopheme a pharusela a raharaha ka maoto.

“Thusang! Thusang! Ke a dikela!” mopheme a bokolla.

Thuhlo o ne a kgenne haholo ka ho otlwa ha hae, empa a ikutlwa hampe ha a shebelletse mopheme a pharusela ka hara metsi. Mopheme e ne e le motswalle wa hae leha ho le jwalo. Thuhlo a kenya hlooho ya hae ka hara metsi mme a e sebedisa ho nyollela morpheme hodima molala wa hae. Mopheme a kgohlela a kganngwe mme a itshwareletsa ka thata molaleng wa thuhlo eka o a shwa.

Ha ba fihla ka nqane ho noka, mopheme a nahana ka seo a se entseng ho motswalle wa hae. “Thuhlo?” a rialo a buela fatshe.

“O reng, Mopheme?” ha araba thuhlo.

“Ke maswabi ka ho o tshwara hampe. Ke a bona hore seo o se entseng ho nna e ne e le ka lebaka la tsela e mpe eo ke ileng ka o tshwara ka yona pejana,” ha rialo Mopheme. 

Thuhlo a dumela ka hlooho. “Ho jwalo,” a rialo. “Ke ne ke iphetetsa ho seo o nkentseng sona.”

“O ntshwarele,” ha rialo mopheme.

Yaba, mopheme le thuhlo ba ithuta hore ho bohlokwa ho tshwara ba bang ka tsela eo le wena o tlang ho thabela hore ba o tshware ka yona, mme ho tloha tsatsing leo, ba dula ba etsa jwalo. Ho fihlela le hodimo lena, e sa ntse e le metswalle ya hlooho ya kgomo.

Eba le boiqapelo!

Ha le qeta ho bala Thuhlo le mopheme, buisana le bana ba hao mabapi le kamoo ba lakatsang hore metswalle ya bona e ba tshware ka teng mme ebe o sebedisa ditlhahiso tsa bona ho ngola lenane mmoho le bitswang, Mekgwa e 10 ya ho ba motswalle wa sebele.