Thetšo ya leobu la go tšwafa | Nal'ibali
Home | Written stories | Multilingual stories | Thetšo ya leobu la go tšwafa

Written stories

Thetšo ya leobu la go tšwafa

Author

Mongwadi ke Pirai Mazungunye

Illustrator

Diswantšho ka Vian Oelofson

Kgalekgale, motseng wa go ba le khutšo wa Mudavula, go be go dula leobu la go tšwafa. Ka nako yeo, diphoofolo ka moka di be di lema naga go iphepa le go fepa ba malapa a tšona. Ka moka ka ntle le Leobu. Ka lebaka la go tšwafa ga gagwe, o be a sa nyake go šoma bjalo ka bohle. Go na le gore a šome, o ile a nagana leano la bokgopo la go adima go ba bangwe gore a phele gabotse.

 

Mesong ya Mošupologo o mongwe, Leobu o ile go Mmutla go kgopela bupi. Pele a fihla ntlong ya Mmutla, o fetotše mmala wa letlalo la gagwe o motsotho ya ba o motalamorogo.

 

“Ke kgopela gore o nkadime bupi hle,” Leobu a kgopela.

 

“O tlo ntefa neng?” Mmutla a botšiša.

 

“Mafelelong a kgwedi!” Leobu a tshepiša.

 

Mmutla o ile a tlatša pakete ya go se be le selo ya Leobu ka bupi. Leobu o ile a iša bupi gae, a tšama a myemyela tseleng. O be a nagana ka leanokgopo la gagwe la go hlalefetša diphoofolo tše dingwe. O hlamile koša ya go mo thuša go gopola leano la gagwe.

 

‘Ke tla fetola mebala ya ka

Efela ga go yo a tla tsebago.

Ke be ke le yo motalamorogo ge Mmutla a mpona,

Ka Mokgaditswana ke tla ba yo moserolane.

Segwagwa o tla bona Leobu yo moso

Go Khudu, ke tla ba yo motsotho.

Ke tlo fetola gape le gape mebala ye mentši.

Ba ka se tsebe gore ke nna!’

 

Ka Labobedi, Leobu o tsogile a swere ke tlala. “Nkase je motepa ka mehla. Ke nyaka raese!” Leobu a nagana. “Ke tlo fetola mmala wa ka ya ba o moserolane gomme ka ya go Mokgaditswana. Ge nka ba hlalefetša ka moka, ga go yo ke tlo mo lefago!”

 

Leobu o ile go Mokgaditswana ka pakete ya go se be le selo, yo ka botho bja gagwe a ilego a e tlatša ka raese. Leobu o tshephišitše Mokgaditswana gore o tlo mo lefa mafelelong a kgwedi.

 

Ka Laboraro, morago ga go apea raese, Leobu o lebeletše poleiti ya gagwe ka manyami. “Aowa! Aowa! Raese ge e le tee ga e bose. Ke nyaka nama!” Leobu a nagana sebakanyana. “Segwagwa o tlo mpha nama!” a nagana.

 

Leobu o fetotše mmala wa gagwe a ba yo moso gomme a kitimela ntlong ya Segwagwa ka pakete ya go se be le selo. Segwagwa o tladitše pakete ya gagwe ka nama. Le ga bjale, Leobu a tshephiša go lefa Segwagwa mafelelong a kgwedi.

 

“Ke duma dienywa. Ke a di hloka!” Leobu a nagana ka Labone. “Ke mang yo a nago le dienywa?” Leobu a nagana, a ngwaya hlogo. “Khudu! Ee, Khudu!”

 

Leobu o fetotše mmala wa gagwe ya ba o motsotho gomme a ya go Khudu ka pakete ya go se be le selo. O kgopetše Khudu dienywa, gomme Khudu a tlatša pakete ya gagwe ka dipanana, dinamune le diapole.

 

“Ke a leboga, ke a leboga, Morena Khudu. Ke tla go lefa mafelelong a kgwedi,” a tshephiša.

 

Ka dinako tšohle Leobu o be a opela koša ya gagwe gore a gopole go hlalefetša ga gagwe a mebala.

 

‘Ke tla fetola mebala ya ka

Efela ga go yo a tla tsebago.

Ke be ke le yo motalamorogo ge Mmutla a mpona,

Ka Mokgaditswana ke tla ba yo moserolane.

Segwagwa o tla bona Leobu yo moso

Go Khudu, ke tla ba yo motsotho.

Ke tlo fetola gape le gape mebala ye mentši.

Ba ka se tsebe gore ke nna!’

 

Ge kgwedi e fela, diphoofolo di ile tša emela Leobu gore a di lefe tše a di kolotago. Efela Leobu ga se a ya go di lefa.

 

La mathomo go ile Mmutla ntlong ya Leobu. “Lena ba ka mo! Lena ba ka mo!” Mmutla a goeletša keiting.

 

Leobu o ile a hlola ka lefasetere. O rile ge a bona Mmutla, a gopola koša ya gagwe. “Aa, Mna Mmutla, ke be ke le yo motalamorogo ge ke kgopela bupi bja gago,” Leobu a ipotša. Ka potlako, a fetola mmala wa gagwe a ba yo moserolane gomme a ya keiting go kopana le Mmutla.

 

“Ke nyaka leobu yo motalamorogo,” a realo Mmutla ka makalo.

 

“Leobu yo motalamorogo? Ke dula ke le tee fa. Ga se kgale ke hudugetše fa,” Leobu a fetola mmutla.

 

Mmutla o ile a sepela gomme Leobu a boela ka ntlong ya gagwe. “Ke bohlale nna,” Leobu a itheta ebile a dira lešata, a fofela sofeng.

 

Matšatšing a go latela, Mokgaditswana, Segwagwa le Khudu le bona ba tla go nyaka Leobu yo a kgopetšego raese, nama le dienywa go bona. Leobu o ile a ba hlalefetša ka moka ka go fetola mebala ya letlalo la gagwe gore ba se mo lemoge.

 

Go fetile sebaka sa go lekana kgwedi. Gomme, Mmutla, Mokgaditswana, Segwagwa le Khudu ba kopana mohlareng wa marula o mogolo ba kgoboketša marula a mmala wa gauta a bose. A lebeletše seroto sa gagwe sa marula, Khudu a re, “Leobu yo motalamorogo o hudugetše ntlong ya leobu yo motsotho. Leobu yo motsotho o nkolota pakete ya dienywa.”

 

“Aowa,” a realo Mmutla. “Ka ntlong yela go dula leobu yo moserolane. Ke nyakana le leobu yo motalamorogo wa go nkolota pakete ya bupi.”

 

“Aowa,” a realo Mokgaditswana. “Ka ntlong yela go dula leobu yo moso. Ke nyaka leobu yo moserolane wa go nkolota pakete ya raese.”

 

“Aowa,” a realo Segwagwa. “Ka ntlong yela go dula leobu yo motsotho. Ke nyaka leobu yo moso wa go nkolota pakete ya nama.”

 

Gomme Mogaditswana a re, “E ka be re hlalefeditšwe ke leobu yo tee ka moka ga rena ka go fetola mebala ya letlalo la gagwe? Areyeng ntlong yela ka moka ga rena ka nako e tee.”

 

Gomme Mmutla, Mogaditswana, Segwagwa le Khudu ba sepediša ba lebile ntlong ya Leobu ge ba fihla ba goeletša gore a tšwele ka ntle.