Sekhwama sa Mothohlapi | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Sekhwama sa Mothohlapi

Sekhwama sa Mothohlapi

Author

Jude Daly

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

E be e šetše e le bošego kudu ge Nolitha a swarwa ke boroko, hlogo ya gagwe e tletše bathohlapi, manyedi le basesi. Ka ntle dinaledi di be di phadima le ngwedi wa Afrika o dira meriti lefaseng la go oma. Gosasa o tla be a eya lewatleng lekga la mathomo.

Leeto la gona ga le fele. Mebotong ye metsotho ya go hlahlagana le sefateng sa thaba ya magaga. Efela mafelelong, Nolitha o bona magomo a lefase a nwelela ka lewatleng le legolo.

Moya wa letswai wa kitimela go Nolitha. Maphoto a duma. Dinonyana tša lewatle tša dira lešata. Dinonyana tše diso tša lewatle tša fofafofa. Go be go se bjalo ka pukung ya gagwe ya diswantšho! Ge Mma a pakolla, Nolitha o hlohlomiša lefase le leswa fao dikgopa tša lewatle tša dikgapetla tša sopagana di ikepetšego mohlabeng wa go thapa gomme dihlapi di rutha madibeng a maswika go itšhireletša.

Mermaid-1-finNolitha o kgobokeditše dikgopa go akaretšwa le tšhelete ya mothohlapi, tša tlhola medumo le monkgo wa lewatle, ge a labile sehlopheng sa maswika. Go tšwa godimo ga maswika, Nolitha a mo emišetša seatla “Ke šireletšegile” a emišetša Mma seatla. O ile a bala tšhelete ya mothohlapi wa gagwe a ba a lora ka ga mo a tlilego go e šomiša ka gona.

“Ke nako ya matena,” gwa goeletša Mma.

Meso ya tla ya fela ka pela! Efela moya wa lewatle o ile wa dira gore Nolitha a swarwe ke tlala kudu gomme borotho bja Mma bja korong bjo bo serolane le sangwetše ya hlapi ya go nokwa di be di le bose.

Morago ga matena, Nolitha le Mma ba ile ba sesa ka meetseng a go se iše tlase, ba fofa maphoto ebile ba kitimiea mabopong go fihlela Mma a re, “Ijoo, Nolitha, bjale ke nyaka go khutša!” Ya ba Nolitha o boela maswikeng ao go ona a ilego a rapalala a theeletša koša ya khuetšo ya bose ya go hlolwa ke maphoto a lewatle.

Lenyedi le ile la biloga ka godimo ga meetse. Nolitha o be a na le nnete ya gore ke lenyedi, o bone diswantšho tša ona. Sebakanyana, mahlo a lona a magolo a go nyama a ile a mo lebelela. Ka morago le ile la nyamelela. Go se go ye kae, la tšwelela gape, la ikgogela leswikeng. Nolitha a dula fase a tlabegile … e be e se lenyedi bjale, e be e le mošimane!

Mošemane o ile a batamela, a no batamela, gomme a bea sengwe pele ga Nolitha ka tlhokomelo. O ile a boela ka meetseng. Ka go diega, Nolitha o topile selo sela a se phethola ka diatleng tša gagwe. E be e le sekhwama sa mothohlapi. Se be se le botse kudu!

Nolitha o ile a emelela go ya go leboga mošemane. Efela, pele a dira seo, mošemane o mo lebeletše, a sobelela ka meetseng. Mmele wa gagwe o rile ge o tsena ka meetseng, a fetoga lenyedi gape.

“Nolitha, Nolitha,” gwa goeletša Mma, “ke nako ya go ya gae!”

Mermaid-2-fin-lores

Nolitha o loketše tšhelete ya gagwe ya mothohlapi ka moka ka sekhwameng sa mothohlapi. O ile a boela morago go Mma, nako le nako a fela a gadima morago ele ge a lebelela lewatle. Efela ga se a bona lenyedi le ge e le mošemane; o bone fela maphoto a dutše a batamela.

Ge ba dutše ba le leetong bošego, Nolitha o bontšhitše Mma sekhwama sa botse sa mothohlapi.

“Go a makatša!” a realo Mma.

Ya ba Nolitha o botša Mma tšohle ka ga mošemane wa lenyedi yo a mo filego sona.

“Go makatša kudu!” a realo Mma.

Morago ge Nolitha a swarwa ke boroko, Mma a myemyela ka myemyelo ya go gopola kgole gomme a hebahebetša, “Gona fao ke gona mo ke bonego se sengwe ge ke be ke sa le mosetsanyana.”