Phošo ye kgolo | Nal'ibali
Home | Written stories | Multilingual stories | Phošo ye kgolo

Written stories

Phošo ye kgolo

Author

Mongwadi ke Desirée Botha

Illustrator

Diswantšho ka Chantelle le Burgen Thorne

E be e le letšatši le lebosana, la go iketla go bapa le noka. Go be go rile tuu. Lešata e be e le la Nonyana ye Nnyane fela e tswirinya ka boleta e le gare e hlwekiša meno a Kubu a magolo a mpepetla.

 

Kubu o be a ipshina ge meno a gagwe a hlwekišwa. O fegile hlogo ka ntle ga meetse, molomo wa gagwe o bulegile. O ile a tutetšwa ke letšatši gomme gateetee, a thoma go otsela. O lorile ka bjang bja todi bjo bogolo bo phaphasela kgauswi le yena, ka torong ya gagwe, a ngatha seripa se segolo gomme a se metša.

 

“O jele Nonyana ye Nnyane!” Lentšu la tsoša Kubu le go mo tšhoša. E be e le yo mongwe wa diflaminko. O be a bonala a befetšwe kudu! Sefahlego sa gagwe se sepinki se be se hwibila!

 

“O jele Nonyana ye Nnyane,” a goeletša gape, lephego la gagwe le šupa Kubu.

 

“Nka se dire seo!” Kubu a itšhireletša. “Ke ja bjang, e sego dinonyana tše dinnyane! Le gona, Nonyana ye Nnyane ke mogwera wa ka! Nka se mo je!”

 

“Ke go bone! O be a hlwekiša meno a gago, gomme o mo meditše!”

 

Kubu o ile a gopola toro ya gagwe. Bjale o be a tšhogile! O meditše mogwera wa gagwe ka phošo? Gomme, ge a etšwa ka nokeng, o kwele go tswirinya go a go tsebago. E be e le Nonyana ye Nnyane!

 

Kubu o ile a lealea a nyaka go bona gore Nonyana ye Nnyane e kae. Mafelelong, o lemogile gore sello se tšwa ka mpeng ya gagwe. O meditše mogwera wa gagwe!

 

“Wa bona? Ke go boditše!” a realo Flaminko. “O jele Nonyana ye Nnyane!”

 

“Ke ... ke be ke sa ikemišetša ...” Kubu a lla, “Re swanetše go mo phološa. Re swanetše go mo ntšha ka mpeng ya ka!”

 

Ga bjale diphoofolo tša go dula go bapa le noka di batametše go bona gore go direga eng. Di ile tša thoma go tla ka maano.

 

“A re romeleng dihlapi tše dinnyane ka mpeng ya gago. Di ka eta Nonyana ye Nnyane pele ge di rutha di tšwela ka ntle,” a realo Kgabo. Efela ge di ekwa se, dihlapi tše dinnyane ka moka di ile tša rutha tša subelela.

 

“Re ka bula mpa ya gago ka le lengwe la meno a ka ra phološa Nonyana ye Nnyane,” gwa šišinya Tau. Kubu ga se a nagana gore se ke kgopolo ye botse!

 

 

“Re tla dira bjang? Nonyana ye Nnyane a ka se dule ka mpeng ya ka go ya go ile!” a realo Kubu. Efela o be a sa tle ka dikgopolo tše dikaone. Mo gongwe o swanetše go dumelela Tau a bule mpa ya gagwe a ntšhe Nonyana ye Nnyane. O be a le kgauswi le go dumela ge Leribiši la bohlale la go tšofala le etla ka hlakodišo.

 

“Iketleng, ba gešo,” a realo Leribiši. Bohle ba ile ba theeletša. “Ke nyaka lefofa le legolo,” a laela.

 

Ka pela pela, nonyane ye nngwe ya fofela fao Flaminko a bego a eme gona gomme ya boya le se se kgopetšwego ke Leribiši.

 

“Agaa!” a realo Leribiši a fofela tlase pele ga Kubu. “Bjale bula molomo wa gago kudu ka mo o ka kgonago, ke tlile go fofele ka gare!” a realo.

 

“O se dire seo! Le wena o tla go ja!” Kgabo a mo lemoša.

 

“Aowa, homola!” Leribiši a realo. Efela a re go Kubu ka boleta, “Go ka ba kaone ge o ka se dire seo! Go se sengwe le se sengwe se o ka se dirago, o seke wa tswalele molomo ke le ka kua gare!”

 

Leribiši o fofetše ka gare ga mehlagare ye megolo ya go tšhoša ya Kubu! O ile a tsikiditla mogolo wa Kubu ka lefofa ka boleta. Mathomong le dirile gore Kubu a sege, efela gateetee...

 

“Kga...kga...kgaaaaa!” Kubu a gohlola, gomme Leribiši le Nonyana ye Nnyane ba fofela ka ntle ga molomo wa gagwe! Bobedi bo be bo rotha mare a Kubu. Nonyana ye Nnyane o ile a gokara Leribiši a ba a ya go gokara Kubu.