Mosadimoholo le kolobe ya hae
Home | Written stories | Multilingual stories | Mosadimoholo le kolobe ya hae

Written stories

Mosadimoholo le kolobe ya hae

Author

Wendy Hartmann

Illustrator

Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Hilda Mohale

Listen to the story here

Ka tsatsi le leng mosadimoholo o ne a ntse a fiela lapeng ha hae ha a tla fumana tjhelete eo a neng a se a e lebetse. O ne a thabile haholo hoo a ileng a tantsha a ntse a bina.

“Sheba nthwena,” a rialo a phahamiseditse tjhelete moyeng. “Ebe ke tlo etsang ka yona? Ke a tseba! Ke tla ya mmarakeng ke ilo reka kolobe.”

Yaba ka letsatsi le hlahlamang, o ya mmarakeng mme a ithekela kolojana e ntle. O ile a kenya kholloro molaleng wa kolojana eo, a tlamella kgwele khollorong eo mme a qala ho tsamaya a leba hae le yona. Tseleng, ba fihla fenseng ya mapolanka e sa phahamang haholo.

Mosadimoholo a re, “Ke a o kopa hle, Kolobe, tlola terata.” Empa kolobe e ne e hana ho tlola terata. Leha a se a e kopa a e rapela, kolobe ya hana le ho sisinyeha.

Old lady & Pig 1.lo res

Ka yona nako eo ntja ya tla e ntse e mathamatha mme mosadimoholo a re ho yona, “Ntja, Ntja! Tloo kwano. Ke kopa o lelekise kolobe ena. Ha e batle ho tlola terata mme ha ke no kgona ho ya hae bosiung bona.”

Empa ntja ya se ke ya lelekisa kolobe.

Yaba mosadimoholo o lata emere ya metsi e neng e eme haufi le terata eo. “Metsi, ke kopa hore o tshele ntja ena. Ntja ena ha e batle ho lelekisa kolobe. Kolobe ha e batle ho tlola terata mme ha ke kgone ho ya lapeng bosiung bona.”

 

Empa metsi a se ke a tshela ntja.

Mosadimoholo a bona pholo hole mane. Ha e atamela, a hoeletsa, “Pholo, Pholo, ke kopa o nwe metsi. Metsi a hana ho tshela ntja. Ntja e hana ho lelekisa kolobe. Kolobe e hana ho tlola terata mme ho ba lefifi. Ke nako ya hore nna le kolobe re ye hae.”

Empa pholo ya hana ho nwa metsi.

Ka yona nako eo ha feta raselakga.

A mo emisa mme a mo qekisa, “Raselakga, Raselakga, ke kopa o nke pholo ena. Pholo e hana ho nwa metsi. Metsi a hana ho tshela ntja. Ntja e hana ho lelekisa kolobe. Kolobe e hana ho tlola terata. Ke bona kgwedi e qala ho hlaha. Nna le kolobe re ne re lokela re be re se re le hae nakong ya hora le halofo e fetileng.”

Empa raselakga a hana ho nka pholo…

Nakong ena mosadimoholo o ne a se a teneha – ho ne ho se na motho ya mo thusang! Kahoo a ntsha thapo ka pokothong ya hae mme a re, “Thapo, Thapo, ke kopa o tlame raselakga. Raselakga ha a batle ho nka kgomo. Kgomo ha e batle ho nwa metsi. Metsi ha a batle ho tshela ntja. Ntja ha e batle ho lelekisa kolobe. Kolobe ha e batle ho tlola terata, mme jwale ke se ke bona kganya ya kgwedi. Nna le kolobe re ne re tshwanetse hore ebe re se le hae dihoreng tse mmalwa tse fetileng!”

Empa thapo ya hana ho tlama raselakga.

Ka yona nako eo tweba ya matha e paroletsa tshimo, mme mosadimoholo a e bitsa, “Tweba, Tweba, ke kopa hore o hlafune thapo ena. Thapo e hana ho tlama raselakga. Raselakga ha a batle ho nka kgomo. Kgomo e hana ho nwa metsi. Metsi a hana ho tshela ntja. Ntja e hana ho lelekisa kolobe. Kolobe e hana ho tlola terata mme kgwedi jwale e se e le hodimo haholo. Nna le kolobe re tshwanetse hore ebe re se re itokisetsa ho robala jwale.”

Tweba ya ema. Ya sheba mosadimoholo. “Ee,” ha rialo tweba. “Ke tla hlafuna thapo, ha feela o ka mpha kase.”

Yaba mosadimoholo o kenya letsoho la hae tlase ka hara pokotho ya hae, a phopholetsa hanyane mme a ntsha sekotwana se senyane sa kase mme a se fa tweba. Mme ha tweba e se e jele kase, ya qala ho hlafuna thapo; thapo ya qala ho fasa raselakga; raselakga a qala ho kganna kgomo; kgomo ya qala ho nwa metsi; metsi a qala ho tshela ntja; ntja ya qala ho lelekisa kolobe mme … kolobe ya tlola terata.

Old lady & Pig 2.lo res

Mosadimoholo a hemela hodimo mme a ikela hae. “Qetellong,” a rialo.

O fihlile lapeng ka nako mang mmoho le kolobe ya hae? Ha ho motho ya tsebang. Empa haeba mosadimoholo enwa a dula haufi le heno mme o tseba, re kopa hore o re bo