Mokgekolo le kolobe ya gagwe
Home | Written stories | Multilingual stories | Mokgekolo le kolobe ya gagwe

Written stories

Mokgekolo le kolobe ya gagwe

Author

Wendy Hartmann

Illustrator

Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Letšatši le lengwe mokgekolo o be a swiela ka gae ge a tla hwetša tšhelete yeo a lebetšego ka yona. O be a thabile a bile a bina a opela.

“Lebelela,” a realo a swaretše tšhelete godimo moyeng. “Bjale ke tla dira eng ka yona? Ke a tseba! Ke tla ya mmarakeng ka ya go reka kolobe.”

Letšatši la go latela, o ile mmarakeng a reka kolobe ye nnyane ya botse. O ile a bea kholoro kolobeng, a kgokelela lenti kholorong gomme a sepela a ya gae le yona. Mo tseleng, ba ile ba bona legora la kota la tlase.

Mokgekolo o ile a re, “Hle, Kolobe, tshela legora.” Efela kolobe ga se ya tshela legora. O e kgopetše gantši efela kolobe ya se šuthe.

Old lady & Pig 1.lo res

Go se go ye kae gwa tšwelela mpša e sepediša gomme mokgekolo a re go yona, “Mpša, Mpša! Etla mo. Rakediša kolobe hle. Ga e tshele legora gomme nka se ye gae bošego bja lehono.”

Efela mpša ga e rakediše kolobe.

Ka fao mokgekolo o ile a tšea pakete ya meetse yeo e bego e e kgauswi le legora. “Meetse, tšhela mpša ye hle. Mpša ga e rakediše kolobe. Kolobe ga e tshele legora gomme nka se ye gae bošego bja lehono.”

Efela meetse a se tšhele mpša.

 

Mokgekolo o ile a bona kgomo kua pejana. E rile ge e batamela, a goeletša, “Kgomo, Kgomo, enwa meetse hle. Meetse ga a tšhele mpša. Mpša ga e rakediše kolobe. Kolobe ga e tshele legora ka mo go a fifala. Nna le kolobe re be re swanetše go ba re le gae ka nako ye.”

Kgomo ya se nwe meetse.

Go se go ye kae gwa feta raleselaga.

O ile a mo emiša a mo kgopela, “Raleselaga, raleselaga, sepela le kgomo ye hle. Kgomo ga e nwe meetse. Meetse ga a tšhele mpša. Mpša ga e rakediše kolobe. Kolobe ga e tshele legora. Ke bona ngwedi o a tšwa. Nna le kolobe re be re swanetše go ba re na le iri le seripa re le gae.”

Efela raleselaga ga se a tšea kgomo…

Bjale mokgekolo o be a thomile go befelwa – ga go yo a tla mo thušago! Ka fao, o ntšhitše thapo morabeng wa gagwe a re, “Thapo, Thapo, hle bofa raleselaga. Raleselaga ga a tšeye kgomo. Kgomo ga a nwe meetse. Meetse ga a tšhele mpša. Mpša ga e rakediše kolobe. Kolobe ga e tshele legora, gomme ke bona seetša sa ngwedi. Nna le kolobe re be re swanetše go ba bjale re na le diiri re le gae!”

Efela thapo ya se bofe raleselaga.

Ka nakwana, legotlo la putla tšhemo, gomme mokgekolo a le bitša, “Legotlo, Legotlo, eja thapo hle. Thapo ga e bofe raleselaga. Raleselaga ga a tšeye kgomo. Kgomo ga a nwe meetse. Meetse ga a tšhele mpša. Mpša ga e rakediše kolobe. Kolobe ga e tshele legora gomme ngwedi o šetše o le godimo lefaufaung. Ka nako ye nna le kolobe re be re swanetše go ba re itokišetša go ya malaong.”

Legotlo le ile la ema. Le ile la lebelela mokgekolo. “Ee,” la realo legotlo. “Ge o ka mpha tšhesenyana ke tla sohla thapo.”

Mokgekolo a sobeletša seatla ka morabeng wa gagwe, a phophola gannyane gomme a ntšha seripa se sennyane sa tšhese a se fa legotlo. Legotlo le rile goja tšhese, la thoma go kokona thapo; thapo ya thoma go bofa raleselaga; raleselaga a thoma go soka kgomo; kgomo ya thoma go nwa meetse; meetse a thoma go tšhela mpša; mpša ya thoma go kitimiša kolobe gomme … kolobe ya tshela legora.

Old lady & Pig 2.lo res

Mokgekolo o ile a hemela godimo kudu gomme a sepela a ya gae. “Mafelelong,” a realo.

Naa yena le kolobe ba fihlile gae nako mang? Ga go yo a tsebago. Efela ge eba mokgekolo yo o dula kgauswi le wena ebile o a tseba, o re botše.