Ntlo ya mafasetere a gauta
Home | Node | Ntlo ya mafasetere a gauta

Written stories

Ntlo ya mafasetere a gauta

Author

Kanegoleswa ka Kirstin Hartmann

Illustrator

Diswantšho ka Natalie le Tamsin Hinrichsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Sita o be a dula ka ntlong ye nnyane ya sekwere, mmileng o mosese ka thoko ga mmoto. Ba lapa la gabo ba be ba šoma kudu. Mmagwe o be a direla basadi disari tše dibotse gomme tatagwe a direla banna disutu tše dibotse.

 

Ka lebaka la gore mmagwe le tatagwe ba be ba šoma botse kudu, batho ba bantši ba ba kgopetše gore ba ba direle diaparo. Ba be ba dula ba na le mošomo o montši, ka fao Sita le sesi wa gagwe ba be ba thuša batswadi ba bona go roka. Basetsana ba babedi ba dutše ka phapošiborobalelong ya bona ba šoma mmogo. Efela ka nako ye nngwe sekgoba se be se eba se sennyane sa go lekana bona bobedi LE go roka gomme ba thome go ngangišana.

 

Ka letšatši le lengwe Sita o ile a tlelwa ke kgopolo. E be e le mathapama a selemo gomme a nagana go yo roka ka marulelong a papetla a ntlo ya bona ye nnyane ya sekwere. Ge a be a le kua marulelong o be a bona toropo kua tlase gomme kua kgakala a bona mmoto. Efela sebakeng sa go ba le dintlo tše dintši mmotong ola, mo godimo go be go agilwe ntlo e tee fela.

 

Ge letšatši le dikela gomme Sita a feditše mošomo wa gagwe, leihlo la gagwe le ile la tanywa ke seetša sa gauta. E be e le ntlo ya godimo ga mmoto, gomme e le botse. Mafasetere a yona a be a phadima bjalo ka gauta.

 

“Ijoo,” a realo Sita. “O kare nkabe ke dula ka ntlong ya go swana le yela. Ntlo yela e swanetše go ba e na le diphapoši tše dikgolo le sekgoba se segolo. E swanetše go ba e phala ya rena kgole.” Gomme bošegong bjoo Sita a lora ka ntlo ya mafasetere a gauta.

 

Mesong ya go latela, Sita le sesi wa gagwe ba jele dijo tša go fihlola mo tafoleng ka moraleng o monnyane. “Lena basetsana le šomile ka bobedi ga lena,” a realo mmago bona, “re naganne gore ka bobedi bja lena le be le maikhutšo lehono. Sepelang gomme le dire se le se nyakago!”

 

“Ee,” a realo tatago bona. “Ipshineng ka letšatši la lena, gomme le le diriše gabotse.”

 

Sesi wa Sita o ile a goeletša ka lethabo. “Go na le dilo tše dintši tšeo ke nyakago go di dira! Ga ke tsebe gore ke thome ka eng!” gomme a tšwa ka moraleng ka lebelo.

 

Sita o ile a myemyela. O be a tseba se a nyakago go se dira. O be a eya go nyaka ntlo ya lefasetere la gauta.

 

O rile ge a sepela tseleng, a akanya ka fao e tlo bogegago ka gona ge a le kgauswi. Ga se a ka a bona gauta. O sepetše sebaka se setelele pele a fihla ntlhoreng ya mmoto. O makaditšwe ke go bona ntlo yeo e sa fete ya gabo kudu … gomme o be a sa bone mafasetere a gauta.

 

“Mogongwe ke swanetše go ya ka kua pele,” a nagana. O fihlille lebating la ka pele, efela go be go se na gauta le gatee.

 

Gona fao mošemanyana a bula lebati. Sita a botša mošemanyana gore o bone ntlo ya go ba le mafasetere a gauta a le marulelong a ntlo ya gabo. A mmotšiša gore o tseba fao ntlo yeo e lego gona na.

 

“Ee, ke a tseba!” a realo ka lethabo. “O tlile lefelong la go fošagala. Ntatele!” O ile a mo iša mohlareng wa gagwe wa mmamoratwa. “O tla e bona ge o le kua godimo.” A šupa lekala la godimodimo. Ba ile ba namela ntlhoreng ya mohlare mmogo.

 

“O a e bona?” a botšiša.

 

Sita o be lebelela ntlo ya mošemane yoo ka tiišetšo. “Aowa,” a realo ka manyami.

 

Mošemane o ile a sega. “Nkane o lebeletše ntlo ya gešo? Lebelela kua …” gomme a šupa mmoto wa kua kgakala. Ke mmoto woo Sita a dulago go ona. O be a bona dintlo tšohle tše dinnyane tša sekwere ka thoko ga mmoto gomme a bona le ya gabo. Seetša sa letšatši leo le sobelago se be se dira gore mafesetere a phadime bjalo ka gauta ya go kganya ye botse.

 

“Ke a e bona!” a sega.

 

“E bonala bjalo ka lefelo la go kgethega,” a realo mošemane.

 

“Go bjalo,” a myemyela gomme ba fologa mohlare bobedi.

 

Swahlane e be e swara ge Sita a eya gae. O be a ekwa mantšu a lethabo a mmagwe, tatagwe le sesi wa gagwe ka ntlong. O thabetše go fihla gae.

 

“O bile le letšatši le lebotse?” gwa botšiša tatagwe.

 

Sita a myemyela. “Ee!” a realo. “Gomme ke bone gore re na le ntlo ye botse, gomme ka nako ye nngwe e na le mafasetere a gauta.”

 

Gomme ka moka ba dula tafoleng ya ka moraleng, Sita a ba anegela ka ga letšatši la gagwe le gore o thabile bjang ge ba dula ka ntlong ya bona ye nnyane ya sekwere, ka thoko ga mmoto.

E ba le boitlhamelo!

Anegela bana ba gago kanegelo ka ga nako ye o be o ikwa o na le dihlong gomme morago o ba hlohloletše go anega kanego ya ge ba be ba jewa ke dihlong.