Lebaka la go dira gore dikgabo di dule mehlareng | Nal'ibali
Home | Node | Lebaka la go dira gore dikgabo di dule mehlareng

Written stories

Lebaka la go dira gore dikgabo di dule mehlareng

Author

Kanegoleswa ka Nicky Webb

Illustrator

Diswantšho ka Richard Mackintosh

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Tau e be e le kgoši ya dibata. Go rora ga gagwe ka lešata go be go dira gore matlakala a mehlare a šikinyege. O be a tsoma dijo a robala letšatšing. O be a ikgantšha ka go rora ga gagwe, gape o be a ikgantšha ka meno a gagwe a bogale le marofa efela o be a ikgantšha kudu ka boya bja gagwe bja gauta bjo bobotse le mariri.

 

Letšatši le lengwe Tau o rile a enwa meetse bodibeng, a lemoga gore mariri a gagwe ga se a felela. “Ke eng?” a ngunguna. O ile a retologa gomme a lemoga gore sekodi sa boya bja gagwe ga se gona mokokotlong wa gagwe wa gauta. Tau e be e sa thaba le gatee. Tau e ka se kgone go phela e se na boya le mariri. O ile a kitimela go Ngaka Khudu go kwa gore a ka dira eng go boloka boya bja gagwe.

 

“Hmmm,” a realo Ngaka Khudu a nagana. “Se ke bothata bja go hlolwa ke se sengwe, efela ga ke tsebe gore eng. E re ke nagane …”

 

“Aowaowa! Se se kwagala gampe,” Tau a hemelana, efela Tau e kgolo ye maatla e ka se lle. Dikhuru tša gagwe di be di thuthumela. “Naa … ke tla phela?” a hemelana.

 

“Ee, o tla phela,” Ngaka Khudu a sega, “o na le bothata bja matsetse. O swanetše go yo kgopela Kgabo gore a a tloše. Gomme o tlo ba botse bjalo ka pula.”

 

“Matsetse? Ke tšona fela?” a realo Tau a ikwa a lokologile. O ile a leboga Ngaka Khudu gomme a sepediša a ya go nyaka Kgabo.

 

Bjalo ka mehleng Kgabo o be a nyaka go seleka. O be a dutše mohlareng a foša kolobesodi ya go tšwafa yeo e bego e robetše letšatšing ka dithetlwa tša ngwenya tša go bola.

 

“Kgabo!” Tau ya rora. Kgabo o ile a fofa a ba a nyaka go wa mohlareng. “Kgabo, ke kgopela gore o tle o tlo tloša matsetse boyeng bja ka?” gwa kgopela Tau.

 

“Ee, ke tla dira bjalo, Kgoši ya ka,” a realo Kgabo a foša thetlwa ya gagwe ya mafelelo gomme a fologa mohlare ka lebelo.

 

Tau e patlame letšatšing le borutho ge Kgabo e kama ebile e a tomola mariring a yona le mo boyeng. Kgabo e ile ya kama le go a tomola. O ile a pholophotha a ba a hlwekiša boya. Letšatši le be le le borutho gomme ka pejana Tau a swarwa ke boroko.

 

Tau o rile ge a tsoga a hwetša e le gore ga a sa kgona go sepela. E ile ya rora ka pefelo ge e lemoga gore Kgabo e bofeletše mosela wa yona mohlareng. Ge Tau e goga le go rarela go ya pele, lehuto moseleng la thatafala go ya pele. Sebota sa mahlo a dikgokolo seo se bego se le mohlareng se be se lebeletše Tau ge e katana le go goga.

 

“Nka go thuša, Tau,” a realo Sebota ka lentšu la bose, “efela o swanetše go ntshepiša gore o ka se nje.”

 

Tau e be e lapišitšwe ke go katana. “Nka se goje,” ya hemelana. Mpa ya gagwe e be e duma. Sebota se ile sa bonala se tšhogile. “Ke a go tshepiša, nka se goje!” a realo Tau.

 

Gomme Sebota sa fologa mohlare sa thoma go bofolla lehuto ka menwana ya sona ye metelele ye boleta. Tau o ile a lokologa mafelelong. O lebogile Sebota gomme a sepela.

 

Tau o rile ge a dutše a sepela, a nagana ka seo Kgabo a mo dirilego sona gomme a befelwa kudu. O ipoditše gore o nyaka go ruta Kgabo thuto. O boditše diphoofolo tše dingwe gore di eme matšatši a mahlano pele di botša Kgabo gore o hlokofetše.

 

Diphoofolo di ile tša ya go Kgabo ka morago ga matšatši a mahlano tša mmotša gore ka manyami, Tau o hlokofetše. Kolobesodi e ile ya itira tše e kego e a lla. Diphofolo di boditše Kgabo gore di gopotše go mo laela ka moletlwana. Kgabo o rata meletlwana gomme a re, “Ke tla ba fao!”

 

Mosegare woo Kgabo a bogela diphoofolo di dirile mothaladi kgauswi le mmele wa tau wo mogolo gomme di feta pele ga gagwe ka e tee ka e tee, di pholophotha mariri a gagwe, tša atla hlogo ya gagwe le go re a sepele gabotse. Kgabo ya tshelatshela ka maoto a yona a šiedišana. O be a holofetše go laela Tau ka lebelo gore a kitimele dijong tša moletlwana.

 

O rile ge a fihla hlogong ya Tau, a ukama a bolela, “O sepele gabotse wena katse ya go tšofala ya setlaela. Ke kgonne go go radia.”

 

Mahlo a Tau a ile a bulega gomme ya fofa ya R-O-R-A! Kgabo o ile a tšhoga gomme a wa ka santhago.

 

Kgabo o ile a ema ka maoto ka lebelo a kitimela mohlareng wa kgauswi fao a ilego a dula a bobola gomme a thuthumela ka letšhogo. Tau o ile a rora gape gomme a šikinyetša Kgabo lerofa la gagwe le legolo, “Go kaone ge wena le Dikgabo tše dingwe le ka se tsoge le fologile mehlare! Ge le ka leka, ke a go tshepiša, le tlo ba dijo tša ka tša go lalela!”

 

Le go fihla lehono, Dikgabo di itulela mehlareng fao di sa naganego go tla fase ka ge di tšhaba go ba dijo tša Tau tša go latela.

 

E ba le boitlhamelo!

Laletša bana ba gago go thala seswantšho sa karolo ya kanegelo fao Kgabo e lebeletšego diphoofolo tše dingwe di sepela kgauswi le mmele wa tau. Šišinya gore ba thale dipudula tša polelo goba dipudula tša dikgopolo tša Tau, Kgabo le diphoofolo tše dingwe, gomme ba ngwale mantšu goba ba thale diswantšho ka dipuduleng go laetša seo se naganwago goba go bolelwa ke diphoofolo.