Home | Content | UTselane nezimuzimu

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

UTselane nezimuzimu

Endulo ngesikhathi amazimuzimu esazula emhlabeni, nezinkukhu zisakhuluma,

kwakukhona owesifazane ompofu owayehlala nendodakazi yakhe uTselane endlini encane.

Njengoba wayengenaye umuntu ozombhekela uTselane,

lona wesifazane waphoqeleka ukuthi ashiye ingane yakhe yodwa ngesikhathi eyolima emasimini nsuku zonke…