Tselane le lekgema | Nal'ibali
Home | Content | Tselane le lekgema

Tselane le lekgema

Kgalekgale, mola makgema a be a sa sepela gohle, dikgogo di bolela,

mosadi wa go diila o be a dula le morwedi wa gagwe Tselane ka ntlong ye nnyane.

Ka ge go be go se motho yo a ka hlokomelago Tselane,

mosadi yo o be a swanela go tlogela ngwana a le tee ge a eya go lema mašemo a gagwe letšatši ka letšatši …