Tselane le dimo | Nal'ibali
Home | Content | Tselane le dimo

Tselane le dimo

Mehleng ya boholoholo, kgale kwana ha madimo a ne a tletse hohle mme dikgoho di tseba ho bua,

ho ne ho ena le mosadi wa mofutsana ya neng a dula le moradi wa hae Tselane ntlong e nyane.

Kaha ho ne ho se na motho ya ka hlokomelang Tselane,

mosadi enwa o ne a qobelleha ho siya ngwana hae a le mong ha a leba masimong ho ya lema letsatsi le leng le le leng…