Home | Content | Tselane le dimo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Tselane le dimo

Mehleng ya boholoholo, kgale kwana ha madimo a ne a tletse hohle mme dikgoho di tseba ho bua,

ho ne ho ena le mosadi wa mofutsana ya neng a dula le moradi wa hae Tselane ntlong e nyane.

Kaha ho ne ho se na motho ya ka hlokomelang Tselane,

mosadi enwa o ne a qobelleha ho siya ngwana hae a le mong ha a leba masimong ho ya lema letsatsi le leng le le leng…