UTselane kunye nesigebenga | Nal'ibali
Home | Content | UTselane kunye nesigebenga

Written stories

UTselane kunye nesigebenga

Kudala-dala, ngethuba izigebenga zazizula-zula neenkukhu zikwazi ukuthetha,

kwakukho umfazi ohluphekayo owayehlala nentombi yakhe uTselane kwindlwana yabo encinane.

Njengokuba kwakungekho mntu wokugcina uTselane,

lo mfazi wayenyanzeleka ukuba amshiye yedwa umntwana xa esiya kulima emasimini yonke imihla…