Home | Content | UTselane kunye nesigebenga

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

UTselane kunye nesigebenga

Kudala-dala, ngethuba izigebenga zazizula-zula neenkukhu zikwazi ukuthetha,

kwakukho umfazi ohluphekayo owayehlala nentombi yakhe uTselane kwindlwana yabo encinane.

Njengokuba kwakungekho mntu wokugcina uTselane,

lo mfazi wayenyanzeleka ukuba amshiye yedwa umntwana xa esiya kulima emasimini yonke imihla…