Home | Content | Umgexo womlingo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Umgexo womlingo

Kwasukasukela, kwakunomlimi ogama lakhe kwakunguVusi, owayenamandla kakhulu.

Akekho owayazi ukuthi uwathathaphi la mandla angaka,

kodwa wayevele afukule izinkomo ezimbili ngesikhathi esisodwa kalula nje.

Ekuseni ngelinye ilanga, lapho uVusi evuka, wagijima wampampa, ephaphazela.

“Umgexo wami! Ubani ontshontshe umgexo wami?” kumemeza yena.

“Ngaphandle kwawo ngizobe ngilahlekelwe yiwo wonke amandla ami, bese ngifana nawo wonke nje umuntu!”

Wagijimela efasiteleni, wakwazi ukubona umfana omncane ebaleka ngesivinini esikhulu…