Home | Content | Intsimbi yomqala yobugqi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Intsimbi yomqala yobugqi

Kudala-dala, kwaye kukho umfama owayebizwa ngokuba nguVusi nowayenamandla kakhulu.

Akukho mntu wayesazi ukuba wenza njani, kodwa kwakulula kuye ukuba athwale iinkomo ezimbini ngaxesha nye.

Ngenye intsasa, wathi xa avukayo uVusi, wabaleka, esehla enyuka ngenxa yenkxalabo yakhe.

“Intsimbi yam yomqala! Ibiwe ngubani intsimbi yam yomqala yobugqi?” wakhwaza esitsho.

“Ngaphandle kwayo ndakuba ndilahlekelwe ngawo onke amandla am, ndize ndifane naye wonke nje umntu!”

Wakhawuleza ukuya ngasefesitileni, wafika xa kanye inkwenkwana iqalisa ukugqotsa, ibaleka…