Intsimbi yomqala yobugqi | Nal'ibali
Home | Content | Intsimbi yomqala yobugqi

Intsimbi yomqala yobugqi

Kudala-dala, kwaye kukho umfama owayebizwa ngokuba nguVusi nowayenamandla kakhulu.

Akukho mntu wayesazi ukuba wenza njani, kodwa kwakulula kuye ukuba athwale iinkomo ezimbini ngaxesha nye.

Ngenye intsasa, wathi xa avukayo uVusi, wabaleka, esehla enyuka ngenxa yenkxalabo yakhe.

“Intsimbi yam yomqala! Ibiwe ngubani intsimbi yam yomqala yobugqi?” wakhwaza esitsho.

“Ngaphandle kwayo ndakuba ndilahlekelwe ngawo onke amandla am, ndize ndifane naye wonke nje umntu!”

Wakhawuleza ukuya ngasefesitileni, wafika xa kanye inkwenkwana iqalisa ukugqotsa, ibaleka…