Home | Content | Pheta ya molala ya maleatlana

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Pheta ya molala ya maleatlana

Kgalekgale go ile gwa ba le molemiši wa go bitšwa Vusi wa go tia kudukudu.

Ga go yo a bego a tseba gore o dira se bjang, efela o be a kgona go rwala dikgomo tše pedi gabonolo ka nako e tee.

Mesong ye mengwe ge Vusi a tsoga, o ile a kitima a tshwenyegile.

“Pheta ya ka ya molala! Ke mang yo a utswitšego Pheta ya molala?” a goeletša.

“Ntle le yona ke tlo loba maatla a ka ka moka, gomme ke tlo swana le batho bohle!”

O kitimetše lefasetereng gomme ka nako yeo a bona mošemanyana a kitima ka lebelo le legologolo…