Pheta ya molala ya maleatlana | Nal'ibali
Home | Content | Pheta ya molala ya maleatlana

Pheta ya molala ya maleatlana

Kgalekgale go ile gwa ba le molemiši wa go bitšwa Vusi wa go tia kudukudu.

Ga go yo a bego a tseba gore o dira se bjang, efela o be a kgona go rwala dikgomo tše pedi gabonolo ka nako e tee.

Mesong ye mengwe ge Vusi a tsoga, o ile a kitima a tshwenyegile.

“Pheta ya ka ya molala! Ke mang yo a utswitšego Pheta ya molala?” a goeletša.

“Ntle le yona ke tlo loba maatla a ka ka moka, gomme ke tlo swana le batho bohle!”

O kitimetše lefasetereng gomme ka nako yeo a bona mošemanyana a kitima ka lebelo le legologolo…