Home | Content | Sefaha sa mehlolo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Sefaha sa mehlolo

Mehleng e fetileng, ho kile ha eba le rapolasi ya neng a bitswa Vusi, ya neng a le matla haholo.

Ha ho motho ya neng a tseba hore o etsa jwang, empa o ne a kgona ho kakasa dikgomo tse pedi ka nako e le nngwe.

Hoseng ho hong, ha Vusi a tsoha, a matha a leba kwana le kwana ke ho tshoha. “Sefaha sa ka!

Ke mang ya utswitseng sefaha sa ka sa mehlolo?” a hoeletsa. “Ntle le sona ke tla be ke lahlehetswe ke matla ohle a ka,

mme ke tla itshwanela le motho ofe kapa ofe!”

A mathela fenstereng, ka yona nako eo a bona moshanyana e monyane a baleha ka lebelo le matla haholo…