Home | Content | ULerato obhabhayo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

ULerato obhabhayo

Ngenye imini kudala kakhulu, intombazana eyayibizwa ngokuba nguLerato yayihamba icanda edlelweni

xa yathi yabona ihagwana encinane ilele cum phantsi kwetyholo. “Heke,” watsho uLerato.

“Siza kutya kamnandi ngokuhlwa nje.” ULerato wayixhakamfula ihagwana, kodwa wamangaliswa kukutswina kwayo ithetha,

“Nceda undiyeke ndihambe! Ndiza kukuhlawula – ndiyihagu enemilingo.”

ULerato wayiqwalasela le hagu emangalisiwe, “Uza kundinika ntoni?” wabuza. “Mhhh, iveki yonke,” yatsho ihagu, “

uya kukwazi ukubhabha njengentaka esibhakabhakeni …