Home | Content | Lerato ya fofang

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Lerato ya fofang

Ka tsatsi le leng kgalekgale, ngwananyana ya bitswang Lerato o ne a tsamaya hara thota ha a tla bona kolobe e nyane,

e ntsho, e nonneng e kgalehile ka tlasa sehlahla. “Aha,” ha rialo Lerato. “Re tlo ja ha monate kajeno bosiu.”

Lerato a tshwara kolojana eo, empa ka ho makala a utlwa e mo kopa, “Ke a kopa hle, ntlohele!

Ke tla o putsa – ke kolobe e nang le mehlolo.” Lerato a tjamela kolobe. “O tla mpha eng?” a botsa.

“Ee, ka beke e le nngwe,” ha rialo kolobe, “o tla kgona ho fofela hodimo jwaloka nonyana …