Lerato wa go fofa | Nal'ibali
Home | Content | Lerato wa go fofa

Lerato wa go fofa

Kgale ka letšatši le lengwe, mosetsana wa go bitšwa Lerato o be a sepela nageng ge a bona kolotswana ye ntsho e robetše ka tlase ga sethokgwa.

“Aga,” a realo Lerato. “Re tla ja bose bošego bja lehono.” Lerato a topa kolotswana gomme a makatšwa ke ge e lla,

“Hle, e re ke sepele! Ke tlo go leboga – ke nna kolobe ya maleatlana.” Lerato o ile a lebelela kolobe.

“O tlo mpha eng?” a botšiša. “Ka beke e tee,” a realo kolobe, “o tlo kgona go fofa bjalo ka nonyana lefaufaung