Home | Content | Ukuzingelwa kwelamuni

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukuzingelwa kwelamuni

Mandulo phaya, kwakukho ilizwe elalizaliswe zizo zonke iintlobo zemithi yeziqhamo.

Isiqhamo esingazange sabonwa okanye sangcanyulwa mntu, yayililamuni kuphela.

Ngenye imini, intombi yekumkani eyayithandwa nguyise, egama linguBokang, yahlaselwa kukugula.

Oogqirha abaninzi kwanamagqirha bazama ukumnceda, kodwa uBokang zange abenabungcono konke-konke.

Ekugqibeleni, kwabizwa igqirha elalilidala kakhulu. “Kwindawo ethile kweli lizwe kukho umthi weelamuni,”

laxelela ukumkani eli gqirha. “Ukuba ninika uBokang incindi yenye yezi lamuni, uya kuba ngcono…

Ukuzingelwa kwelamuni | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.