Ukuthungatha ulamula | Nal'ibali
Home | Content | Ukuthungatha ulamula

Ukuthungatha ulamula

Kudalo, kwakunezwe elaligcwele lonke uhlobo lwesihlahla sezithelo ongase usicabange.

Ukuphela kwesithelo esasingakaze sibonwe noma sidliwe, kwakungulamula.

Langa limbe, uBokang, indodakazi eyintandokazi yenkosi, yagula.

Izinyanga eziningi nezangoma zazama ukumsiza, kodwa lutho ukuba ngcono uBokang.

Ekugcineni, isangoma esidala saletha umyalezo. “Ndawana thile kuleli lizwe kunesihlahla sikalamula,” sitshela inkosi.

“Uma unikeza uBokang amanzi kalamula, uyoba ngcono…