Home | Content | Ukuthungatha ulamula

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukuthungatha ulamula

Kudalo, kwakunezwe elaligcwele lonke uhlobo lwesihlahla sezithelo ongase usicabange.

Ukuphela kwesithelo esasingakaze sibonwe noma sidliwe, kwakungulamula.

Langa limbe, uBokang, indodakazi eyintandokazi yenkosi, yagula.

Izinyanga eziningi nezangoma zazama ukumsiza, kodwa lutho ukuba ngcono uBokang.

Ekugcineni, isangoma esidala saletha umyalezo. “Ndawana thile kuleli lizwe kunesihlahla sikalamula,” sitshela inkosi.

“Uma unikeza uBokang amanzi kalamula, uyoba ngcono…

 

Ukuthungatha ulamula | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.