Go tsoma swiri | Nal'ibali
Home | Content | Go tsoma swiri

Go tsoma swiri

Kgale, go be go na le naga ya go tlala mehlare yohle ya dienywa.

Seenywa se tee seo se sa kago sa bonwa ke motho goba go kwa tatso ya sona, e be e le swiri.

Ka letšatši le lengwe morwedi wa kgoši wa mmamoratwa, Bokang, o ile a lwala.

Dingaka tše dintši le malopo ba lekile go mo thuša, efela Bokang ga se a kaonafala.

Mafelelong go ile gwa bitšwa lelopo la go tšofala kudu. “Go na le mohlare wa swiri go gongwe mo nageng,” a botša kgoši.

“Ge o ka fa Bokang mohlodi wa diswiri tša ona, o tlo kaonafala…