Home | Content | Ho tsoma sirilamunu

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ho tsoma sirilamunu

Mehleng ya kgalekgale, ho ne ho ena le naha e neng e tletse ka mefuta yohle ya difate tsa ditholwana.

Tholwana e le nngwe feela eo ho neng ho se motho ya kileng a e bona le ho e latswa, e ne e le sirilamunu.

Ka tsatsi le leng, moradi wa Morena eo e neng e le thatohatsi, Bokang, a kula.

Dingaka tse ngata le boraditaola ba lekile ho mo thusa, empa Bokang o ne a sa fole.

Qetellong, ho ile ha bitswa mosadimoholo e mong wa ditaola. “Kaekae naheng ena ho na le sefate sa sirilamunu,”

a bolella Morena jwalo. “Ha o ka fa Bokang lero la sirilamunu e tswang ho sona, o tla fola …

Ho tsoma sirilamunu | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.