Home | Content | UFudu nezinyoni

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

UFudu nezinyoni

Kudala kakhulu, uma kufa inyoni emhlabeni, umoya wayo wawuphuma emzimbeni bese undiza uye phezulu emafini;

wawuphila khona njengomuntu wasemafini, wawubheka futhi unakekela izinyoni nezilwane emhlabeni.

Izinyoni nezilwane zazazi ngalaba bantu basemafini. Kwafika isikhathi lapho kwakungenamvula khona unyaka wonke.

Utshani basha, iziphethu zoma kwathi izilwane zalamba.

Izilwane kanye nezinyoni zahlangana zanquma ukuthi zenzenjani ngesomiso esibi kangaka…