Home | Content | Kgudu le dinonyana

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Kgudu le dinonyana

Mehleng ya boholoholo, ha nonyana e ne e eshwa lefatsheng,

moya wa yona o ne o tswa mmeleng wa yona mme ebe o phaphalla

hodimo marung moo e tlang ho phela jwaloka motho wa marung,

ya shebileng le ho hlokomela dinonyana le diphoofolo tse lefatsheng.

Dinonyana le diphoofolo di ne di tseba ka batho bana ba marung.

Ho ile ha tla nako eo ka yona ho neng ho se na pula selemo sohle.

Jwang bo ile ba tjha, didiba tsa epsha pshi mme diphoofolo tsa bolawa ke tlala.

Diphoofolo le dinonyana di ile tsa kopana mmoho hore di etse qeto ya seo di ka se etsang mabapi le komello e kanakana…