Home | Content | UFudo kunye neentaka

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

UFudo kunye neentaka

Kudala-dala, xa intaka isifa emhlabeni,

umphefumlo wayo wawushiya umzimba wayo undandele emafini apho wawufika uhlale khona njengomntu wasemafini,

owaluse nononophele iintaka nezilwanyana emhlabeni. Iintaka nezilwanyana zazisazi ngaba bantu basemafini.

Kwafika ixesha lokunqaba kwemvula unyaka wonke. Ingca yoma nko, amanzi aphela emithonjeni nezilwanyana zabhuqwa yindlala.

Izilwanyana kunye neentaka zadibana, zaxoxa ngesisombululo kwingxaki leyo yembalela eyayigqugqisile…