Khudu le dinonyana | Nal'ibali
Home | Content | Khudu le dinonyana

Written stories

Khudu le dinonyana

Kgalekgale, ge nonyana e be e ehwa mo lefaseng, moya wa yona o be o etšwa mmeleng

wa fofela marung go yo phela bjalo ka mothomaru, a hlokomela dinonyana le diphoofolo tša mo lefaseng.

Dinonyana le diphoofolo di be di tseba ka ga bathomaru ba. Go ile gwa hlokega pula ngwaga ka moka.

Bjang bo ile bja oma, melete ya meetse ya oma gomme diphoofolo tša bolawa ke tlala.

Diphoofolo le dinonyana di ile tša kopana tša bolela gore go dirwe eng ka komelelo ye šoro ye…