Setaele sa moriri wa Thandi se seswa | Nal'ibali
Home | Content | Setaele sa moriri wa Thandi se seswa

Setaele sa moriri wa Thandi se seswa

Letšatši le lengwe Thandi o ile sekolong a ena le dihlong. Sesiagwe o be a mo logile dipreiting hlogong. Thandi o be a di rata kudu efela o be a belaela gore bana ba bangwe ba tla mo lebelela ka ge a lebelelega ka tsela ye e fapanego.

Mathomong, go tlile mošemane go yena gomme a swara ye ngwe ya dipreiti tša gagwe.

‘Ke eng tše?’ a botšiša a sega.

Thandi o be a nyaka go lla. Morago ga fao Zulfah le Dafida ba ile ba mo kitimela.

Zulfah o ile a re: ‘Aa, Thandi…’