Home | Content | Isitayile senwele esitsha sikaThandi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Isitayile senwele esitsha sikaThandi

Ngenye imini uThandi waya esikolweni eziva eneentloni. Usisi wakhe omdala wayemfakele iinwele ezifakelweyo ezizibreyidi. UThandi wayezithanda kakhulu kodwa wayenexhala lokuba abanye abantwana baza kumjamela kuba wayohlukile kunesiqhelo.

Kuqala, kweza enye inkwenkwe kuye yatsala enye yeebreyidi zakhe.

‘Zintoni ezi?’ wabuza ehleka.

UThandi waziva efuna ukulila Kwathi ngelo xesha kwaya uZulfah noDavid kuye.

UZulfah wathi, ‘Owu, Thandi…’