Home | Content | Isitayela esisha somluko kaThandi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Isitayela esisha somluko kaThandi

Ngelinye ilanga uThandi waya esikoleni ezizwa enamahlonyana. Udadewabo wayemluke ama-braid. Wayewathanda uThandi kodwa wayekhathazekile ngokuthi ezinye izingane zizomgqolozela ngoba ebukeka ngendlela ehlukile.

Kwaqala umfana oweza kuyena wadonsa elinye lama-braid akhe.

‘Yini le?’ wabuza ehleka.

UThandi wezwa kuthi akakhale. Ngaleso sikhathi kwagijima uZulfah noDavid beza kuye.

UZulfah wathi, ‘Awu, Thandi…’