Home | Content | Mošomo wa Segwagwa

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Mošomo wa Segwagwa

Kgale, ka nako ye mehlare e be e bolela, dihlapi di fofa,

Segwagwa e be e le se segolo go feta diphoofolo tšohle.

Se be se tshwenya bohle, gomme se lapišitše diphoofolo. Ka letšatši le lengwe,

Segwagwa se ile go rutha, diphoofolo tše dingwe di ile tša ba le kopano go bolela gore di tlo šoma bjang ka yena.

“Re swanetše go dira gore a dule a theogetše gore a se re rome,” a realo Tau.

“Ke kgopolo ye botse yeo,” a realo Tšhukudu, “efela re tlo dira seo bjang?” “Ke a tseba,” a realo Kgama.

“Nkane re sa kgopele Molalatladi, o dula a e ba le dikgopolo tše botse…