Mošomo wa Segwagwa | Nal'ibali
Home | Content | Mošomo wa Segwagwa

Written stories

Mošomo wa Segwagwa

Kgale, ka nako ye mehlare e be e bolela, dihlapi di fofa,

Segwagwa e be e le se segolo go feta diphoofolo tšohle.

Se be se tshwenya bohle, gomme se lapišitše diphoofolo. Ka letšatši le lengwe,

Segwagwa se ile go rutha, diphoofolo tše dingwe di ile tša ba le kopano go bolela gore di tlo šoma bjang ka yena.

“Re swanetše go dira gore a dule a theogetše gore a se re rome,” a realo Tau.

“Ke kgopolo ye botse yeo,” a realo Tšhukudu, “efela re tlo dira seo bjang?” “Ke a tseba,” a realo Kgama.

“Nkane re sa kgopele Molalatladi, o dula a e ba le dikgopolo tše botse…