Home | Content | Umsebenzi weselesele

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Umsebenzi weselesele

Kudalo, lapho izihlahla zisakhuluma nezinhlanzi zisandiza,

uSelesele wayeyisilwane esikhulu kunazo zonke. Wayethanda ukuqinela zonke ezinye izilwane,

kanti nezilwane zase zithanda ukukhathala uyena. Kwathi ngelinye ilanga, lapho uSelesele esaye kobhukuda,

ezinye izilwane zabamba umhlangano wokubona ukuthi zingabhekana kanjani naye.

“Kudingeka simgcine ematasatasa aze akhohlwe ukusehlisa esenyusa esiqinela,” kwasho uBhubesi.

“Umqondo omuhle lowo,” kuphendula uBhejane, “kodwa sizokwenza kanjani lokho?”

“Ngiyazi mina,” kusho uNyamazane. “Kungani singaceli uThingo Lwenkosazane,

yena uhlale enamaqhinga namacebo amahle…