Home | Content | Mosebetsi wa Senqanqane

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Mosebetsi wa Senqanqane

Kgalekgale, ha difate di ne di sa ntse di tseba ho bua mme ditlhapi di tseba ho fofa,

Senqanqane e ne e le sona phoofolo e kgolo ho feta ho diphoofolo kaofela.

O ne a rata ho iketsa nkwapo wa bohle, mme diphoofolo di ne di se di kgathetse ke yena.

Ka tsatsi le leng, ha Senqanqane a ile ho ya sesa,

diphoofolo tse ding tsa tshwara kopano ho buisana ka seo di ka se etsang ho shebana le yena.

“Re lokela ho etsa hore a dule a sebetsa hore a tle a lebale ho dula a re laela a re isa kwana le kwana,” ha rialo Tau.

“Ke monahano o motle,” ha rialo Tshukudu, “empa re ka etsa seo jwang?” “Ke a tseba,” ha rialo Letsa.

“Hobaneng re sa botse Mookodi, o dula a ena le menahano e metle…