Lebaka la go dira gore ngwedi e be |Nal'ibali
Home | Content | Lebaka la go dira gore ngwedi e be o monnyanenyana gape e be o mogolonyana

Written stories

Lebaka la go dira gore ngwedi e be o monnyanenyana gape e be o mogolonyana

Kgale kgale, Ngwedi wa Mma o be o tagiša leratadima bošego bjo bongwe le bjo bongwe.

O be o na le kobo ya go logwa ka gare ya gauta ya botse kudukudu.

Kobo ya ona e be e tagile kudu e direla batho bohle seetša gore ba kgone go bona tsela leswiswing.

Ka nako ye nngwe Ngwedi wa Mma o be o itata ka kobo ya ona wa etela lefase.

Bošego bjo bongwe gare ga marega, kgauswi le mariba a noka, o ile a bona mokgekolo wa go dula a le tee…