Home | Content | Hobaneng ha kgwedi e eba nyane ebile e eba kgolo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Hobaneng ha kgwedi e eba nyane ebile e eba kgolo

Mehleng ya kgalekgale, Mme Kgwedi o ne a bonesa sepakapaka bosiu bo bong le bo bong.

O ne a ena le kobo e lohilweng ka kgwele e ntle ka ho fetisisa e mmala wa kgauta.

Kobo ya hae e ne e benya ka kganya e kgolo hoo ho neng ho eba le kganya e lekaneng bakeng sa batho bohle ho ka bona tsela lefifing.

Ka nako tse ding, Mme Kgwedi o ne a ithatela ka kobo ya hae mme a theohele lefatsheng.

Bosiung bo bong, bohareng ba mariha, haufi le lebopo la noka, a kopana le mosadimoholo ya neng a dula a le mong…