Home | Content | Kungani inyanga incipha ibuye ikhule

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Kungani inyanga incipha ibuye ikhule

Emandulo, uMama Nyanga wayekhanyisa isibhakabhaka njalo ebusuku.

Wayenengubo eyayithungwe ngendwangu enhle kakhulu esagolide.

Ingubo yakhe yayikhanya ithi bha ngendlela yokuthi kwakunokukhanya okwanele ngangokuthi bonke

abantu babekwazi ukubona indlela emnyameni.

Ngezinye izikhathi uMama Nyanga wayezisonga azithi ngci ngengubo ehlele emhlabeni azowuvakashela.

Ngobusuku bumbe, phakathi nobusika, eduze kogu lomfula, wahlangana nesalukazi esasihlala sodwa vo…