Home | Content | Kutheni inyanga imana incipha iphinde ibenkulu

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Kutheni inyanga imana incipha iphinde ibenkulu

Kudaladala, uMama uNyanga wayekhanyisa isibhakabhaka rhoqo ebusuku.

Wayenengubo ethungiweyo, eyayenziwe ngewulu nerhali entle yegolide.

Ingubo yakhe yayibengezela kakhulu,

kangangokuba kwakukho ukukhanya okwaneleyo ukuze bonke abantu bakwazi ukubona ebumnyameni.

Maxa wambi, uMama uNyanga wayezisonga aziqinise ngengubo yakhe, ehle aze kutyelela emhlabeni.

Ngobunye ubusuku, phakathi kanye ebusika, kufuphi nonxweme lomlambo, wadibana nexhegwazana elalihlala lodwa…