Lebaka la go dira gore dikgabo di dule mehlareng | Nal'ibali
Home | Content | Lebaka la go dira gore dikgabo di dule mehlareng

Lebaka la go dira gore dikgabo di dule mehlareng

Tau e be e le kgoši ya dibata.

Go rora ga gagwe ka lešata go be go dira gore matlakala a mehlare a šikinyege.

O be a tsoma dijo a robala letšatšing. O be a ikgantšha ka go rora ga gagwe,

gape o be a ikgantšha ka meno a gagwe a bogale le marofa efela o be a ikgantšha

kudu ka boya bja gagwe bja gauta bjo bobotse le mariri. Letšatši le lengwe Tau o rile a enwa meetse bodibeng,

a lemoga gore mariri a gagwe ga se a felela. “Ke eng?” a ngunguna.

O ile a retologa gomme a lemoga gore sekodi sa boya bja gagwe ga se gona mokokotlong wa gagwe wa gauta.

Tau e be e sa thaba le gatee. O ile a kitimela go Ngaka Khudu go kwa gore a ka dira eng go boloka boya bja gagwe…