Kungani izinkawu zihlala ezihlahleni | Nal'ibali
Home | Content | Kungani izinkawu zihlala ezihlahleni

Written stories

Kungani izinkawu zihlala ezihlahleni

UBhubesi wayeyinkosi yezilwane. Wayeziqhenya ngokubhonga kwakhe,

futhi wayeziqhenya ngamazinyo namazipho akhe abukhali,

kodwa wayeziqhenya kakhulu ngesikhumba sakhe esisagolide nomhlwenga wakhe.

Ngelinye ilanga ephuza exhaphozini, uBhubesi waqaphela ukuthi umhlwenga wakhe wawunamashanda.

“Kuyini lokhu?” egwavuma ekhuluma yedwa.

Waphenduka wase ebona ukuthi kukhona uboya obusukile emhlane wakhe osagolide.

UBhubesi waphatheka kabi kakhulu.

Wagijima wayobona uDokotela Fudu ukuze athole ukuthi kungenziwani ukuze asindise isikhumba sakhe…