Home | Content | Kungani izinkawu zihlala ezihlahleni

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Kungani izinkawu zihlala ezihlahleni

UBhubesi wayeyinkosi yezilwane. Wayeziqhenya ngokubhonga kwakhe,

futhi wayeziqhenya ngamazinyo namazipho akhe abukhali,

kodwa wayeziqhenya kakhulu ngesikhumba sakhe esisagolide nomhlwenga wakhe.

Ngelinye ilanga ephuza exhaphozini, uBhubesi waqaphela ukuthi umhlwenga wakhe wawunamashanda.

“Kuyini lokhu?” egwavuma ekhuluma yedwa.

Waphenduka wase ebona ukuthi kukhona uboya obusukile emhlane wakhe osagolide.

UBhubesi waphatheka kabi kakhulu.

Wagijima wayobona uDokotela Fudu ukuze athole ukuthi kungenziwani ukuze asindise isikhumba sakhe…