Hobaneng ha ditshwene di dula difateng | Nal'ibali
Home | Content | Hobaneng ha ditshwene di dula difateng

Hobaneng ha ditshwene di dula difateng

Tau e ne e le morena wa dibatana. O ne a le motlotlo ka ho puruma ha hae,

mme a le motlotlo ka meno le dinala tsa hae tse bohale,

empa o ne a le motlotlo ka ho fetisisa ka letlalo la hae le mmala wa kgauta le moetse wa hae.

Ka tsatsi le leng yare ha a nwa metsi qanthaneng, Tau a elellwa hore moetse wa hae o shebahala o ena le dipatlopatlo.

“Ke eng hoo?” a honotha a bua a le mong.

A fetoha mme a lemoha sepatlo moo boya bo tlohileng mokokotlong wa hae o mmala wa kgauta.

Tau o ne a kgenne haholo. Yaba o a matha ho ya bonana le Ngaka Kgudu ho fumana hore na ebe ho ka etswang ho pholosa letlalo la hae…