Home | Content | Hobaneng ha ditshwene di dula difateng

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Hobaneng ha ditshwene di dula difateng

Tau e ne e le morena wa dibatana. O ne a le motlotlo ka ho puruma ha hae,

mme a le motlotlo ka meno le dinala tsa hae tse bohale,

empa o ne a le motlotlo ka ho fetisisa ka letlalo la hae le mmala wa kgauta le moetse wa hae.

Ka tsatsi le leng yare ha a nwa metsi qanthaneng, Tau a elellwa hore moetse wa hae o shebahala o ena le dipatlopatlo.

“Ke eng hoo?” a honotha a bua a le mong.

A fetoha mme a lemoha sepatlo moo boya bo tlohileng mokokotlong wa hae o mmala wa kgauta.

Tau o ne a kgenne haholo. Yaba o a matha ho ya bonana le Ngaka Kgudu ho fumana hore na ebe ho ka etswang ho pholosa letlalo la hae…