Kgoši ya dinonyana | Nal'ibali
Home | Content | Kgoši ya dinonyana

Kgoši ya dinonyana

Kgale kgale nakong ya ge lefase e sa le le leswa, Nkwazi, lenong la dihlapi le legolo,

o ile a bitša kgothe-kgothe ya dinonyana. “Bjalo ka ge le tseba,” a realo,

“tau ya go bitšwa Bhubesi ke kgoši ya dibata. Efela ke ka lebaka la eng a swanetše go bolelela rena dinonyana?

Re nyaka go kgetha kgoši ya rena… nna ke na le bogoši, ke re ga go kgethwe nna!”

Dinonyana ka moka tša thoma go lla go fihlela lentšu le lengwe le hlaboša go feta a mangwe…