Home | Content | Ukumkani weentaka

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukumkani weentaka

Kudala-dala ilizwe liselitsha, uNkwazi, ukhozi lohlobo olungunomakhwezana, lwabiza zonke iintaka.

“Njengoko nisazi,” watsho, “uBhubesi ingonyama ngukumkani wezilwanyana.

Kodwa kutheni kufuneka ethethele nathi zintaka? Kufuneka sikhethe owethu ukumkani…

kwaye njengokuba ndinobungangamsha, ndithi mayibe ndim lowo!”

Zonke iintaka zaqala ukuxokozela zingxola kwade kwavakala ilizwi lisitsho

ngaphezulu kwamanye …