Home | Content | Morena wa dinonyana

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Morena wa dinonyana

Mehleng ya kgalekgale ha lefatshe le sa le letjha, Nkwazi, ntsu e kgolo,

ya bitsa dinonyana tsohle ho bokana mmoho. “Jwaloka ha le tseba,” a rialo, “Bhubesi eo e leng tau,

ke morena wa diphoofolo. Empa ke hobaneng a lokela ho buella le rona dinonyana?

Re lokela ho ikgethela morena eo e leng wa rona … mme kaha ke le moholo ka mmele, ke hlahisa hore e be nna!”

Dinonyana kaofela tsa qalella ho buela fatshe le ho honotha ho fihlella lentswe le le leng le hlahella hodima mantswe ohle…