Morena wa dinonyana | Nal'ibali
Home | Content | Morena wa dinonyana

Morena wa dinonyana

Mehleng ya kgalekgale ha lefatshe le sa le letjha, Nkwazi, ntsu e kgolo,

ya bitsa dinonyana tsohle ho bokana mmoho. “Jwaloka ha le tseba,” a rialo, “Bhubesi eo e leng tau,

ke morena wa diphoofolo. Empa ke hobaneng a lokela ho buella le rona dinonyana?

Re lokela ho ikgethela morena eo e leng wa rona … mme kaha ke le moholo ka mmele, ke hlahisa hore e be nna!”

Dinonyana kaofela tsa qalella ho buela fatshe le ho honotha ho fihlella lentswe le le leng le hlahella hodima mantswe ohle…