Inkosi yezinyoni | Nal'ibali
Home | Content | Inkosi yezinyoni

Inkosi yezinyoni

Kudala kakhulu, umhlaba usemusha, uNkwazi, ukhozi olukhulu oludla izinhlanzi,

wabizela zonke izinyoni emhlanganweni. “Njengoba nazi,” kusho yena, “uBhubesi uyinkosi yezilwane.

Kodwa kungani kumele akhulumele nathi zinyoni? Kumele sizikhethele inkosi yethu…

futhi ngibufanele mina ubukhosi; ngithi kumele kube yimi!”

Zonke izinyoni zaqala ukukhala kwaze kwezwakala iphimbo elilodwa ngaphezu kwamanye…