Home | Content | Inkosi yezinyoni

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Inkosi yezinyoni

Kudala kakhulu, umhlaba usemusha, uNkwazi, ukhozi olukhulu oludla izinhlanzi,

wabizela zonke izinyoni emhlanganweni. “Njengoba nazi,” kusho yena, “uBhubesi uyinkosi yezilwane.

Kodwa kungani kumele akhulumele nathi zinyoni? Kumele sizikhethele inkosi yethu…

futhi ngibufanele mina ubukhosi; ngithi kumele kube yimi!”

Zonke izinyoni zaqala ukukhala kwaze kwezwakala iphimbo elilodwa ngaphezu kwamanye…